...

Политика за личните данни

1. Въведение Настоящата Политика за личните данни обяснява как boditrans.com събира, използва, предава и защитава личните данни на своите потребители. Защитата на вашата лична информация е от важно значение за нас.

2. Събиране на лични данни Събираме лични данни, когато регистрирате профил, правите запитвания, извършвате поръчки и използвате нашите услуги. Такива данни включват, но не се ограничават до:

 • Име и фамилия
 • Адрес за контакт
 • Електронна поща
 • Телефонен номер
 • Платежна информация

3. Използване на личните данни Личните данни, които събираме, могат да бъдат използвани за:

 • Осигуряване на продуктите и услугите ни
 • Обработка на плащания
 • Комуникация с вас относно вашите поръчки или запитвания
 • Подобряване на нашето обслужване и уебсайт

4. Споделяне на лични данни Не споделяме вашите лични данни с трети страни без вашето изрично съгласие, освен в следните случаи:

 • Законови изисквания
 • Предаване на бизнеса
 • Сервизни доставчици, работещи от наше име

5. Съхранение и сигурност на личните данни Прилагаме подходящи мерки за сигурност, за да предпазим вашите данни от неоторизиран достъп или разкриване. Съхраняваме вашите данни за периода, необходим за изпълнението на целите, описани в тази политика.

6. Вашите права Имате право да:

 • Запитате какви лични данни обработваме за вас
 • Искате корекция на неточните данни
 • Възразите срещу обработката на вашите данни
 • Искате изтриването на данните ви

7. Изменения в политиката за личните данни Можем периодично да актуализираме тази политика. В случай на промени, ще ви уведомим чрез нашия уебсайт или по електронна поща.

8. Контакт За въпроси относно тази политика или вашите лични данни, моля свържете се с нас чрез info@boditrans.com.

Дата: 21.05.2023

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.